Úřední deska - archiv

Rozpočet obce Nekvasovy na rok 2010      
Závěřečný účet za rok 2009      
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Nekvasovy za rok 2009      
Ustavující zasedání      
Návrh rozpočtu obce na rok 2011      
Usnesení z veřejného zasedání 15.12.2010      
Pozvánka na veř. zasedání      
Usnesení z veřejného zasedání 25.2.2011      
Sčítání lidu domů a bytů 2011      
Oznámení stavebního řízení      
Záměr obce      
Pozvánka na veř. zasedání      
Rozhodnutí      
Rozhodnutí      
Závěrečný účet obce za rok 2010      
Oznámení      
Oznámení o vypsání výběrového řízení      
Pozvánka na veř. zasedání      

Rozhodnutí

Rozpočet obce na rok 2011      
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010      1.6.2011   17.6.2011
Závěrečný účet obce za rok 2010      1.6.2011   17.6.2011 
Usnesení z veřejného zasedání 17.6.2011    22.6.2011  
Rozhodnutí    22.7.2011

    8.8.2011 

Pozvánka na veřejné zasedání    14.9.2011

 23.9.2011

Usnesení z veřejného zasedání z 23.9.2011   23.9.2011

 

Veřejnoprávní smlouvy   14.11.2011

16.12.2011

Územní souhlas   18.11.2011

28.12.2011

Návrh rozpočtu na rok 2012   30.11.2011

16.12.2011

Pozvánka na veřejné zasedání   9.12.2011

16.12.2011

Usnesení z veřejného zasedání z 16.12.2011 
Rozpočet obce na rok 2012 
Rozhodnutí
Rozhodnutí
  16.12.2011
16.12.2011
27.12.2011
18.1.201216.1.2012 
3.2.2012 

Oznámení   10.2.2012 

14.3.2012 

 Pozvánka na veřejné zasedání   22.2.2012 

2.3.2012 

Usnesení z veřejného zasedání 2.3.2012   2.3.2012 

 

Svazek obcí pro odpadové hospodářství    

  14.3.2012 

   

Pozvánka na veřejné zasedání

  21.3.2012 

 

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky na ,,Otevřená přístavba k víceúčelovému klubovému zařízení Nekvasovy"   29.3.1012 

18.4.2012 

Usnesení z veřejného zasedání z 30.3.2012

  30.3.2012 

 

Mikroregion Nepomucko

  4.4.2012 

25.4.2012 

 Pozvánka na veřejné zasedání

  6.6.2012 

15.6.2012 

 

 

Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Nakvasovy konaného dne 11.12.2009

Schvaluje:

 1. Schvaluje program veřejného zasedání
 2. Schvaluje IV. rozpočtové opatření
 3. Schvaluje navýšení rozpočtu MŠ Nekvasovy o 20.000,-Kč
 4. Schvaluje složení inventarizačních komisí
 5. Schvaluje servisní firmu na vzduchotechniku na víceúčelové klubové zařízení vybrána firma Satler s.r.o.
 6. Schvaluje vyrovnaný rozpočet obce na rok 2010, který bude rozdělen dle paragrafů

Bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání z 25.9.2009
 2. Zprávu o činnosti OÚ Nekvasovy od 25.9.2009 do 11.12.2009
 3. Zprávu o stavu hospodaření obce

Ukládá:

 1. Ukládá zajistit kontrolu funkčnosti obecního rozhlasu

Ověřovatelé zápisu:

Jára Jan

Hrachovec Jiří

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Nekvasovy konaného dne 26. 2. 2010

Schvaluje:

 1. Schvaluje program veřejného zasedání.
 2. Schvaluje změny rozpočtu Mikroregionu Nepomucko za rok 2009.
 3. Schvaluje rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2010.
 4. Schvaluje závěrečné vyúčtování Svazku obcí pro odpadové hospodářství za r. 2009.
 5. Schvaluje rozpočet Svazku obcí pro odpadové hospodářství na r. 2010.
 6. Schvaluje hospodaření obce za rok 2009.
 7. Schvaluje zprávu o inventarizaci obce za rok 2009.
 8. Schvaluje účetní uzávěrku a inventarizaci SDH Nekvasovy.
 9. Schvaluje prominutí platby za odpady p. Raškové a dětí,Nekvasovy č.70 na r.2010. 
 10. Schvaluje účetní uzávěrku a inventarizeci MŠ Nekvasovy.

Bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání z 11.12.2009
 2. Zprávu o činnosti OÚ Nekvasovy za uplynulé období
   od 11.12.2009 do 26.2.2010.

Ukládá:

 

 1. Zajistit kontrolu osvětlení v obci a zahájit kontrolu a funkčnost rozhlasu v obci.

 


Ověřovatelé zápisu

p. Šabek Václav

p. Jára Jan

Za Obec Nekvasovy

                       Jiří Hrachovec                               Pavel Šejtka       
                          místostarosta                                                    starosta           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

Rozpočet obce Nekvasovy na rok 2010

Schválený dne 11.12.2009

v tis. Kč

PŘÍJMY:

 

                     110                                                                                                                                                                                                                                                   Pavel Šejtka- starosta

     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daň z příjmu právnických osob

 

300

Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ

 

30

Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů

 

200

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

 

300

Daň z přidané hodnoty

 

700

Daň z nemovitostí

 

250

Správní poplatky

 

0,5

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

 

85

Poplatky ze psů

 

2

Dotace EKO - KOM

 

15

Nein. příjmové transfery ze SR

 

99,42

Pěstební činnost - prodej dřeva

 

350

Příjmy z pronájmu pozemků

 

8

Příjmy z pronájmu nemovitostí – bytové

 

25

Příjmy z pronájmu nemovitostí – nebytové

 

0,5

Příjmy z parkovného

 

2

Příjmy z úroků

 

25

Příjmy z prodeje pozemků

 

2

Příjmy ostatní

sběr, svoz a využití odpadů

4

 

příjmy obce z prodeje zboží

10

Sponzorské dary

 

17

 

 

 

 
     

Pěstební činnost

materiál

50

 

nákup služeb

280

 

dohody na lesy

20

Dopravní obslužnost

 

2

Silnice

opravy a udržování

15

Školské zařízení

provoz MŠ

250

Kultura

odměna kronikáře

6,5

 

odměna knihovnice

5,5

Veřejné osvětlení

 

 

 

elektrická energie

30

Požární ochrana

příspěvek na činnost

11

 

elektrická energie

4

Český zahrádkářský svaz

příspěvek na činnost

2

Myslivecké sdružení

příspěvek na činnost

5

Komunální odpady

sběr a svoz

155

 

materiál

15

Místní správa

ostatní osobní výdaje zastupitelstva

205

 

platy zaměstnancům

130

 

ostatní výdaje, dohody

60

 

refundace

5

 

předplatné

5

 

nákup materiálu

20

 

drobný hmotný dlouhodobý majetek

20

 

telefonní poplatky

45

 

elektrická energie

                    45
 

pojištění

20

 

cestovné

12

 

sociální pojištění

30

 

zdravotní pojištění

30

 

za žáky ZŠ

80

 

služby pošt

8

 

pojištění zaměstnanců

2

 

vedení účtu

10

 

služby

400

 

příspěvky MIKROREGION, SMS

6

 

příspěvky SVAZEK OBCÍ ŠTĚNOVICE

6

Obecní rozhlas, opravy

 

5,42

Plynofikace obce

 

180

Údržba víceúčelového klubového zařízení

 

60

Nákup čekárny ČSAD 

 

50

Oprava můstku čp. 58

 

30

Vodovod v obci

CELKEM VÝDAJE

  2.425,420 Kč

CELKEM PŘÍJMY

 

2.425,420 Kč

     
     
     
VÝDAJE:    

 

 

V Nekvasovech, dne 24.3.2010

Věc: Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.

 Dle rozhodnutí prezidenta České republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 28. a 29. května 2010 stanovuji pro volební obvod obce Nekvasovy minimální počet členů volební komise počet členů 5.


Za obec Nekvasovy:                                          Pavel Šejtka - starosta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Nekvasovech, dne 1.4.2010

Věc: Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků.

 Rozhodnutím prezidenta České republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 28. a 29. května 2010 stanovuji pro obec Nekvasovy jeden volební okrsek se sídlem v budově Obecního úřadu v Nekvasovech, Nekvasovy 102, 335 47 Nekvasovy.

Za obec Nekvasovy:                                          Pavel Šejtka - starosta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Nekvasovech, dne 7.4.2010

Věc: Jmenování zapisovatele okrskové volební komise.

 Rozhodnutím prezidenta České republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 28. a 29. května 2010 jmenuji zapisovatelem okrskové volební komise pro obec Nekvasovy p. Jiřího Havránka, nar. 28.11.1933, trvale hlášen Nekvasovy čp. 108, 335 01 Nepomuk 1.

Za obec Nekvasovy:                                          Pavel Šejtka - starosta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zápis z jednání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamntu ČR dne 28. a 29. května 2010

Program jednání:

 1. Zpráva starosty obce
 2. Volba předsedy a místopředsedy volební komise
 3. Různé

 

 1. Starosta obce seznámil přítomné s tím, že KSČM jmenovala do volební komise p. Jiřího Hrachovce. Vzhledem k tomu že sým rozhodnutím ze 24.3 2010 stanovil, že volební komise bude mít 5 členů, určil svým rozhodnutím ze 29.4.2010 dalšími členy volební komise budou:
  Hájek Jan
  Václav Sýkora
  Václav Šabek
  Marie Prokopiusová
 2. Předsedou byl zvolen p.Sýkora Václav a místopředsedou p. Hrachovec Jiří
 3. Školení se uskuteční v Nepomuku 11.5.2010


  Nekvasovy 30.4.2010

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volby do poslanecké sněmovny 2010
Veřejné zasedání 21.5.2010
Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Nekvasovy - 21.5.2010
Rozpočet obce Nekvasovy na rok 2010
Závěřečný účet za rok 2009
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Nekvasovy za rok 2009
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregion Nepomucko 2009
Hospodářské osnovy Nepomuk
Oznámení
Rozhodnutí
Oznámení
Pozvánka
Oznámení obecního úřadu, volby 2010
Uložení písemnosti
Volby 2010
Uložení písemnosti
Volby 2010   
Volby 2010
Oznámení
Veřejnoprávní smlouva
Volby 2010
Volby 2010
Volby 2010
Ustavující zasedáníRozhodnutí
Ustavující zasedání
Návrh rozpočtu obce na rok 2011
Pozvánka
Usnesení z veřejného zasedání 15.12.2010
Rozpočet obce na rok 2011

 

24. 8. Bartoloměj

Zítra: Radim

OBECNÍ ÚŘAD NEKVASOVY INFORMUJE, ŽE V SOBOTU 27.7.2019 OD 14 HODIN PROBĚHNOU STŘELBY. ŽÁDÁME OBČANY O ZVÝŠENOU OPATRNOST V OKOLÍ STŘELNICE.

 

Návštěvnost stránek

115924