Historie obce Nekvasovy

V ranném rozbřesku naší vlasti k nám počaly pronikat kočovné kmeny Keltů. Jejich pozornosti neušlo ani pohoří Vráže. Vrážské pohoří poskytovalo lovcům přístřeší a skalní útvary sloužily jako kamenné obětní oltáře. Na jeho úpatí se rozkládaly mohutné lesy a zde se krčilo o několik století déle několik malých příbytků papřících vrchnosti.

Přírodní náboženství - pohanství se u nás drželo dlouhá léta. Šlechta a církev svatá proti němu bojovala. K největším bojovníkům proti pohanství patřil Vojtěch z rodu Slavníkovců. Tento muž prošel dvakrát náš kraj, při jeho první návštěvě si všiml velkého nerostného bohatství. Proto se v okolí začal stavět mohutný cisterciácký klášter. Kdekoliv si cisterciácký řád postavil klášter, v jeho blízkosti se vyskytovalo velké přírodní bohatství. Jedna část průzkumných prací skončila v okolí dnešních Nekvasov.

Severním směrem na kopci Na Hůrce se vyskytovaly malé zlaté částice. Pod dnešní obcí je prostor nazván Hořejší díly, ten poskytoval měděné ložisko a drahé kameny. Za Bukovou horou v prostoru Čárky se vyskytovala stříbrná ruda a drahé kamení. Pod oblasí Nad Strání teče Kovčínský potok, zde bylo naleziště drahého kamení. Po potoce dojdeme pod vršek Valba, zde se těžila měděná ruda. Dále se těžilo v oblasi Vráže.

Na místě Nekvasov se dříve rozprostíraly velké pastviny. Na celém tomto území se nachálelo celkem 365 rybníků.
Průzkumníci z cisterciáckého kláštera si zde postavili malý srub. Na mnoha místech se nacházelo zlato, železná ruda, měď, stříbro, grafit, polodrahokami a drahé kameny.
První těžba v okolí Nekvasov začíná přibližně okolo roku 1200 našeho letopočtu. V blízkosti srubu stály chatrče pastevců. První správce, který zde začal stavět dvůr, byl mnich z cisterciáckého kláštera. V roce 1420 čítal dvůr v Nekvasovech 12 staveb. Z blízkých dolů se do Nekvasov svážely natěžené kovy a nerosty, odtud do cisterciáckého kláštera. V nekvasovském dvoru se také pěstovaly potraviny a chovala potřebná zvířata. Pěstovala se zde také vinná réva na vrchu Vinice.

V dubnu 1420 byl přepaden nekvasovský dvůr Husity a vypleněn. Podruhé v říjnu 1421, potřetí v listopadu 1517.
V roce 1558 je uváděn nekvasovský dvůr jako opuštěný, spadající pod panství Zelená Hora.
1584 přechází do majetku Karla Švihovského  z Rýzmberka. Dalším majitelem Nekvasov je pan Svojš z Velhartic, také patřily Nekvasovy k Lažanům a Oselcům.

Na počátku 18. století bylo v Nekvasovech 12 sedláků po 120 "stryších" polí.
Dominantou Nekvasov je kaplička Sv. Prokopa. První kaplička zde stávala roku 1203 a je spojená s důlní činností v této lokalitě. Po roce 1252 ji nahradila kaplička z kamene. V roce 1478 kapličku rozebrali Husité. V roce 1671 dochálzí k obnovení do dnešní podoby.

Historie obce dle místní kroniky


1816 - obnovena kaplička Sv. Prokopa
1866 - stavba železnice, první kolej
1885 - postavena patrová škola
1886 - zahájeno vyučování ve škole, 185 žáků
1897 - založení hasičů v obci, hasičská zbrojnice
1900 - založena obecní knihovna
1907 - postavena želeniční zastávka, byla dřevěná, výdej jízdenek
1913 - první představení ochotnického divadla
          - založen Spořitelní a záložní spolek
          - stavba železnice, druhá kolej
1919 - postaven pomník Husův kámen
1920 - založena Dělnická tělovýchovná jednota
1921 - v obci 88 čísel popisných, 502 obyvatel
1922 - založena kronika obce
1925 - odhalen pomník padlým vojínům
          - postaven dřevěný most v obci přes potok
1927 - dřevěný most nahražen mostem betonovým
          - v obci zavedena elektřina
1929 - velmi krutá zima, mrazy 30 - 37°C
          - ohraženo cvičiště u školy
1930 - v obci 93 čísel popisných, 477 obyvatel
1931 - velmi teplé léto, tropické teploty nad 30°C
          - stavba silnice z Kovčína do Nekvasov
1932 - oslava masopustu (sportovci + hasiči)
          - 26.5. přišla velká bouře a kroupy o velikosti slepičího vejce, napáchány velké škody
1933 - přidělen les Vráž 14,77 ha
          - prodány pastviny Za Kamenem obci Chlumy
          - v obci výskyt tyfu - 15 občanů nakaženo
          - hasiči slaví 35. výročí svého založení, hrají divadelní představení Kráska ze Šumavy u
            Prokopa
          - oslava 1. máje
          - v obci požár u Radů č.p. 34
          - stavba silnice Nekvasovy Chlumy
1934 - velké sucho, nedostatek vody
1935 - v květnu ještě sníh
          - v obci pořár u Kozlů č.p. 32
1936 - oprava cesty přes ves
          - ve škole 95 dětí
          - přípravy na obranu republiky
1937 - rozšířeno osvětlení obce
1938 - vybudování koupaliště
          - v září vyhlášena mobilizace, odvedeno přes 40 mužů
1939 - 3. září slavnostně otevřena budova Kampeličky (130 000 Kč)
1945 - v obci 120 uprchlých Němců
          - v obci ustaven 5. května Místní národní výbor
          - v obci ozbrojená kolona německých vojáků, v okolních lesích přestřelky,
            usmrceni 2 občané
1947 - velké sucho, malá úroda
1948 - zajájena činnost místního kina
1950 - v obci matrika a oddávací síň
          - hostinec převzala Jednota
          - schválena výstavba zastávky Českých drah
1951 - oprava střechy na škole
          - založen pěvecký kroužek
          - založen Svaz československo-sovětského přátelství
          - zastávka Českých drah předána k užívání
          - zřízena duržstevní prádelna
1952 - založen Výbor žen
          - založno JZD, stavba kravínů
1955 - vodovod a sociální zařízení ve škole
1958 - stavba vepřína
          - založena Pionýrská organizace a organizace Červeného kříže
          - otevřena pobočka Poštovního úřadu
          - sloučena myslivecká společnost
          - zbourána kaple na vsi (havarijní stav)
1959 - oprava koupaliště
1960 - návštěva sovětské delegace
1961 - velká průtrž mračen, velké škody
          - oprava elektrického vedení v obci
1962 - elektrifikace železnice
1963 - velká zima, mrazy
1964 - nový most k zastávce a Kovčínu
          - požár v JZD, následně postaven sušák na hasičské hadice
1966 - stavba silnic do Kvášňovic
          - založen Český svaz zahrádkářů
          - postavena myslivecká střelnice
1969 - úprava potoka přes obec
          - zprovozněn katr v objektu JZD
1970 - nové veřejné osvětlení
          - zaveden rozhlas na samoty
          - návštěva komsomolců
1971 - založen Svaz mládeže
1972 - oprava cesty ke škole
          - oprava studny a koupaliště
          - hasičům zakoupen výsuvný žebřík
          - ve škole 32 dětí
1973 - zahájena stavba nové požární zbrojnice
          - v obci staročeské máje - průvod obcí
          - v obci 104 čísel popisných, 365 obyvatel
1974 - vybudována kanalizace v obci
          - družstvo začleněno do celku JZD Svornost Maňovice
1975 - slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice
          - postaven památník Osvobození
1976 - návštěva orchestru ze Sovětského svazu
1977 - generální oprava školy
          - ustaven Sbor pro občanské záležitosti
1978 - výstavba kotelny u mateřské školy
          - v obci 12 organizací
1979 - zahájena činnost v lékařské stanici
          - začátek stavby klubového zařízení
          - v obci 274 obyvatel
1980 - provedena regulace potoka v obci
1983 - oprava dna koupaliště
1984 - zahájena stavba tří družstevních bytových domů
1985 - dokončena stavba klubového zařízení
1987 - v obci 331 obyvatel
1988 - dokončena stavba prvního družstevního bytového domu
1989 - v obci panuje napětí a neklid z důvodu politické změny
          - oprava místní prodejny
          - v obci požár č.p. 16 pan Cihelna
1990 - v obci zřízena porvozovna firmy Kovelta s.r.o. a firmy Průcha Metal s.r.o.
          - v obci 3 organizace
          - oprava budovy obecního úřadu
1995 - oprava mostu v obci
          - oprava kapličky Sv. Prokopa
1996 - zhotoven přístřešek u hasičské zbrojnice
          - v obci 247 obyvatel
1997 - oslava 100. výročí hasičů v obci
          - nové oplocení koupaliště
          - ukončena činnost spořitelny a Kampeličky
2000 - generální oprava střechy školy
          - zhotoveno nové oplocení cvičiště u školy

         
          
           

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

29. 2. Horymír

Zítra: Bedřich

Návštěvnost stránek

122613